งานราชการ

ข่าวด่วนๆ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2562

ข่าวด่วนๆ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ  1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 11 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเขียนแบบ สถาปัตยกรรม สำรวจ ก่อสร้าง โยธา 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางคอมพิวเตอร์ การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ […]