แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม BM (ปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ สรุปรวมทุกกฎหมายแรงงาน พระราชกฤษฎีกา กำหนดรัฐวิสาหกิจที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่ใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๔ แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พรบเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติประกันสังคม_พศ2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 2528 แนวข้อสอบถาม-ตอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ […]