แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงมาใหม่ๆแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการกรมการขนส่งทางบก2561

ปรับปรุงมาใหม่ๆแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการกรมการขนส่งทางบก2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบกupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบกupdate2561 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนBM สรุปข้อบังคับกรมขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546BM แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 สรุประเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การจัดวางระบบควบคุมภายใน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ความรู้การบริหารความเสี่ยงงบประมาณการเงินการบัญชี พัสดุ การควบคุมและตรวจสอบภายใน ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS-new ถาม-ตอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ_GFMIS_ ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณและประเภทงบประมาณ สรุปพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ_เรื่องงบประมาณ แนวข้อสอบถาม-ตอบ […]