แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากรกรมสรรพากร2561

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากรกรมสรรพากร2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีกรมสรรพากร2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีกรมสรรพากร2561 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการอำนาจหน้าที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติประมวลรัษฎากรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ (150ข้อ) แนวข้อสอบกฎหมายภาษีอากร (100ข้อ) แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(update) แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ การเขียนหนังสือราชการ สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(update_2561ล่าสุด) แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_210_ข้อ_(ชุด2561) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2560 แนวข้อสอบงานธุรการ .แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง […]