แนวข้อสอบแม่นๆ

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร{{2562}}

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร{{2562}} แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร2562 แนวข้อสอบ ยุทศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร 2560-2564 สรุปยุทศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร 20 ปี 2560-2579และยุทศาสตร์ 5 ปี 2560-2564 แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายรัฐบาลการพัฒนาการเกษตร 4.0 สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี THAILAND 4.0 แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ชุด 1,2 แนวข้อสอบ […]