งานราชการ / แนวข้อสอบแม่นๆ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 1-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 1-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 1-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวน 2 อัตรา วุฒิ (1) ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์และ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1 […]