แนวข้อสอบแม่นๆ

{{{UPDATE!!!2562}}}แนวข้อสอบช่างเครื่องกล3องค์การเภสัชกรรม

{{{UPDATE!!!2562}}}แนวข้อสอบช่างเครื่องกล3องค์การเภสัชกรรม แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีองค์การเภสัชกรรมupdate2562 แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่) ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1conversation-gramma-reding-vocabulary-structure แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 comprehension จำนวน 100 ข้อ สรุปแนวข้อสอบ ประชาคมอาเซียน แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา(Aptitude Test) แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ […]