แนวข้อสอบแม่นๆ

((update))แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรมทรัพยากรน้ำ

((update))แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำ แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางน้ำ แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางน้ำ การเขียนหนังสือราชการ การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_ล่าสุด แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง แนวข้อสอบงานสารบรรณ แนวข้อสอบระเบียบงานบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555 ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 หน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ