แนวข้อสอบแม่นๆ

wow!!! แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

wow!!! แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 • การสอบสัมภาษณ์
 • พ.ร.บ_ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_แก้ไข_2550
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
 • ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน_พศ_2550
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • ระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
 • พระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุุรักษ์พลังงาน พ ศ 2535
 • พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป__ภาค_ก
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
 • ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
 • ความรู้เกี่ยวกับ สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง
 • ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษา

นี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!!
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ในราคาถูกสุดๆๆ เพียง 398 คุ้มค่า คุ้มราคา

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บัญชีธนาคาร3

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*