แนวข้อสอบแม่นๆ

** YES!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

** YES!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

–  เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง

– 7.การบริหารการเงินการคลัง

– เเนวข้อสอบนักตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ

– การควบคุมทรัพย์สิน

– การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และควบคุมควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์

– ข้อสอบการเงินและบัญชี

– ข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับภาคหน่วยงานภาครัฐ ฉ2

– ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ

– ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_

-แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

– แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน_พศ2542

– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549

– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547(ใหม่)

– แนวข้อสอบเรื่องการควบคุมภายใน (ใหม่)

– แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

– แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

-มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ

– ระเบียบ กฎ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551

-ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

-สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

-สรุปบัญชีเบี้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1

-สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Tags: , , , , , ,

One Comment

  1. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิหาสกิจ ทุกหน่วยงาน
    เราเน้นคุณสภาพเป็นสิ่งสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*